top of page

LES NOUVELLES

18 Décembre 2019

Diskou Doktè BOULOS nan kad Lansman MTVAYITI

BOULOS.jpg

Port-au-Prince, Le 18 Décembre 2019

 

Otèl Oasis - Petyonvil, Mèkredi 18 desanm 2019

Sè m ak frè m yo nan MTVAYITI,
Nou menm manm delegasyon ki soti nan tout rakwen peyi a,
Nou menm ki reyini la jodi a pou n batize nan lanmou, linyon, pitit sa nou fè ansanm lan,
Nou menm ki leve tout kalite defi, tout kalite pikankwenna sou chimen nou pou nou rive chita la nan
tètatèt,
M ap di nou yon djakout mèsi... Mèsi paske nou la... Mèsi paske nou kwè..

 

Ochan pou nou tout pitit Toussaint, Dessalines, Christophe, Pétion ak Catherine Flon ki montre nou
chimen inite e aprann nou kwè nan yon Ayiti lib, souvren, pwospè kote solèy la briye pou nou tout san
paspouki.

 

Jodi a se pa sèlman yon pati politik nou vin bay jarèt pou l leve kanpe, mache ak grandi. Nou la sitou pou
n poze fondasyon yon Lòt Ayiti.
• Yon Lòt Ayiti kote tout rèv jistis sosyal, rèv devlopman ak rèv pwogrè ekonomik pral rive ateri.
Wi, nou ka fè l, nou konn kijan pou n fè l e n ap fè l!
• Sèl pa konn vante tèt li di li sale. Men, lè yon fanm, yon nonm gen nan li volonte, detèminasyon,
santiman patriyotik, eksperyans, konpetans ak onètete pou l fè yon travay, fòk li di wi li ka fè l, li konn
kijan pou l fè l e l ap fè l!

Nou menm nan MTVAYITI nou se yon mouvman politik lakansyèl ki mete koudakoud tout pitit peyi a
kelkèswa ran sosyal yo, kelkèswa zòn yo soti sou teritwa a, kelkèswa koulè po yo.
Nou gen anpil gason ak fanm vanyan ki kapab nan mitan nou. Anpil nan nou fè prèv deja nan pwofesyon
nou nan tout kalte domèn, kit se nan ansèyman, dwa, ekonomi, agrikilti, biznis, komès, atizana,
konstriksyon, teknolojoji, kominikasyon, eltr... Kidonk, nou gen ase bra ak konpetans pou nou di wi nou
ka fè l!
Nou ka ofri pèp Ayisyen an yon Lòt Ayiti! Li lè li tan pou tranche sa fini. Se yonn nan tranche, yonn nan
doulè ki pi long nan listwa limanite. Abraam di sètase ! MTVAYITI rive ! Fòk sa chanje ! E bagay yo pral
chanje !

Wi, nou tout ansam, nou kapab chanje sa !
Nou rate anpil bèl okazyon pou nou te rive mete peyi nou an sou chimen devlopman ekonomik, pwogrè
ak amoni sosyal dirab. Nou fè anpil flay sou teren listwa.
• Premye gwo zak ki lakòz Ayiti pèdi direksyon l depi pase 2 syèk, se konplo ant elit yo pou yo te
asasinen papa nasyon an, Lanprè Dessalines. Nou pèdi lespri inite nasyonal ki te ban nou
endepandans lan. Peyi a toujou rete divize sou plan jewografik. Non sèlman klas sosyal yo nan
zizani youn ak lòt, zòn yo sou teritwa a pa entegre youn ak lòt.
• Nou rate moman 1843 lè nou pèdi inite zile ki tan ban nou yon akansyèl lang ak ras.
• Nou rate tout gwo moman batay ideyolojik "le pouvoir au plus grand nombre / le pouvoir au
plus capable." Jodi a, Nou panse tou lè 2 te nan erè. Se elit peyi a ki pou met tèt ansanm ak mas
popilè yo pou chanje desten peyi a. Se sa ki MTVAYITI a.
• Nou rate tou moman « Pwosè Konsolidasyon » an sou prezidan Nord-Alexis nan lane 1903 ak
1904. Pi fò kowonpi vòlè yo ki te kondane nan pwosè sa t apral prezidan apre. Si nou pa louvri je
nou, se sa ki ka rive nou ankò jodi a ak dosye Petwokaribe a.
• Pi gwo kou ki t apral touye koukou a nèt se te Koudeta militè kont prezidan Dumarsais Estimé
nan lane 1950. Koudeta sa te frennen peyi a nan dinamik devlopman ekonomik, touristik ak
ensfrastrikti li te angaje l sou lidèchip prezidan Estimé. Dumarsais Estimé se dènye prezidan
pwogresis, batisè peyi a te janm konnen.
• Pwochen an se nan MTVAYITI l ap soti pou nou kontinye travay Prezidan Estimé te kòmanse a.
Wi, nou ka fè l ! Nan MTVAYITI nou gen anpil kad konpetan ak lidèchip kapab pou ranpli misyon
onorab ak istorik sa. Zanmi yo ki rasanble isit la jodi a, nou se MTVAYITI, MTVAYITI se nou !
Pote kole nan MTVAYITI ak MTVAYITI pou n fè yon gwo konbit nasyonal k ap leve Ayiti atè a kote
l ap trennen an depi digdantan !
• Nou fè flay tou aprè gwo mouvman ki jete diktati sanginè aryere Duvalier yo.
• Nou fè flay an 2010 aprè Goudoudougoudou ki te devaste peyi a epi pote ale anpil kretyen
vivan. Olye pou n te pwofite gwo moman sa yo pou n panse peyi a yon lòt jan nan yon anbyans
inite nasyonal, rebati l ak transfòme enstitisyon nou yo, nou toujou chwazi pito kontinye ak
move pratik lese grennen, divizyon ak kòripsyon.
Peyi Dayiti pa kondane pou se fòs fènwa ki pou dirije l. Klòch la sonnen ! Rekreyasyon an fini. Jwèt
move zangiA lago ti sangle a fini ! Je pèp la kale ! Li p ap pran nan kalbas pou joumou ankò!

 

Peyi a mande jistis sosyal, pataj ekitab richès nasyonal yo.

 

Sa fè twòp tan popilasyon an ap mande bonjan lekòl, dlo pwòp ak bonjan swen lasante pandan elit yo
kontinye ap kale kò yo sou do mas la. Sa fè twòp tan jenès la ap reklame plis opòtinite pou l fòme tèt li,
aprann metye pou l ka ede tèt li vanse pi devan nan lavi a epi reyalize rèv ak pwojè li yo. Twòp tan jenès
sa ap espere plis pòt travay louvri pou li. Se devwa, obligasyon ak misyon istorik nou, nou menm nan
MTVAYITI, pou n koute vwa popilasyon an, jenès la, fanm yo, peyizan yo pou n pote lespwa pou yo ak
pou n chanje bagay yo nan peyi a anfavè yo.

 

Peyi a ap travèse yon kalfou ki difisil anpil. Se youn nan moman ki pi malouk nou janm konnen nan istwa
nou kòm pèp. Pa gen anyen k ap mache nan peyi a apa vyolans, ensekirite ak kòripsyon. Ekonomi an
bloke, lavi paralize. Nou ka menm di pa gen lavi. Tout sektè pran baf nan kriz sa.

 

Pou 2020 an , annou ekonomize fòs ak kouraj Pèp ayisyen an pou gwo batay KONT:
• sistèm san manman an,
• esklizyon ak apartheid,
• kòripsyon ak gaspiyaj,
Koz pèp ayisyen an jis. koz pèp ayisyen an nòb.

 

Jodi a nou pa gen pou chwazi ant
• fo negosyasyon ak konpwomisyon
• ni kowabitasyon ak represyon.
Menm jan, si jodia peyi lòk se pa ou solisyon, Fòk nou pa ale nan negosyasyon fo mamit.

 

Fòk se yon chita tande san kondisyon pou tout moun ki pou rezoud kalite kriz sa a.

Si nou pa sou blòf, si nou tout renmen Ayiti toutbonvre, fòk tout moun pare pou fè sakrifis pou nou
jwenn yon konpwomi istorik ki pou ban nou bonjan
• Konferans Nasyonal Souvren,
• Konstitisyon tou nèf,
• Pwosè Petwo Karibe ak pwosè masak Lasalin epi pwosè Kafoufèy la.
2020 pa ka pase tankou 2019 pou se pèp la ki pran tout soufrans yo. Pou 2020 an, annou soti nan blòf,
annou mete tout bagay sou tab la;

 

Peyi a pa ka leve 1e janvye 2020 an menm jan ak ane 2019 la.
Non, ane 2020 an p ap menm bagay:
• N ap ranmase karaktè nou.
• N ap chanje metòd.
• Nou se yon Pèp ki gen kouraj.

 

Tan pou nou ta pran kaka poul pou ze, nou ta prefere manje kasav nou san tranpe.

• Viktwa se pou Pèp ki gen konsyans ak konviksyon,
• viktwa se pou Pèp ki gen lidè ki pa gen twou nan manch.
MTVAYITI ap rive sou Pèp la an 2020 an ak yon lòt metòd, yon lòt kalkil.

 

N ap gade nan bonjan direksyon ak yon lòt vizyon. Konsa, n ap rive chavire chodyè sistèm nan kap Bouyi
yon sèl bò. Yon bò kote politisyen sankoutcha ansanm ak yon elit san vègòy ap tire avantaj chak jou nan
fè nou fè move konba ... konba nou jodi a se pou nou rive esplwate richès peyi a genyen ni anlè ni anba
tè, nan lan me, epi separe richès sa yo pou tout moun ka jwenn moso pa yo.

Pa gen Wa san kouwòn, yon Prezidan pa ka inyore soufrans Pèp li ; mwen tande pale de viktwa, ki kalite
viktwa sa ye: Kondisyon lavi Pèp Ayisyen jodi a pi mal pase an 2011!?
Ayiti se sèl li nou genyen, se sèl li ki riches nou... Nou pa ka kouri pou pèsòn; annou fini ak tout chirepit;
annou sonje nou tout se pitit Ayiti, annou pa bliye kaka je pa linèt... Annou fè divizyon kaba pou nou
jwenn yon solisyon kote p ap gen pèdan, tout moun ap gayan.
Jodi a MTVAYITI vle nou gade devan . MTVAYITI ap souliye tout sa ki pozitif. Nou dwe reve gran, mache
dwat pou nou toujou ap gade an le
Zanmim yo, nou tout ki la ak nou jodi a nan san sal sa a, nou gen yon gwo chay sou do nou. Nou se
manm fondatè, papa ak manman ki bay MTVAYITI lavi. Tankou tout bebe, MTVAYITI, pitit nou an...
merite swen ak atansyon. Pou manman ak papa, pitit toujou rete pitit... kelkeswa laj li. Nou dwe toujou
la pou MTVAyiti paske MTVAyiti se nou menm. San nou pa gen MTVAyiti.
Alòs, ann pran angajman pou n toujou bay pitit la lebra, pou nou mache ak li. Se yon flanbo ki dwe
toujou rete tou limen nan men nou. Manm MTVAYITI se pitit solèy, se ajan limyè, chanjman, devlopman,
pwogrè ak onètete. Nou dwe rete yon modèl tout kote nou pase, nan kelkèswa pozisyon nou okipe jodi
a oubyen nou ta vin okipe demen nan sosyete a ou nan Leta a. Se yon revolisyon trankil nou gen misyon
pou n reyalize nan peyi a.
Grenadye alaso ! Viktwa se pou fanm ak gason vanyan, fanm ak gason konsekan !
Mèsi anpil !

Annou kore MTVAyiti, viv Ayiti !

Dr Réginald BOULOS - MTVAyiti

bottom of page